Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

De zakelijke relatie tussen Provital GmbH (hierna te noemen Provital) en de klant wordt uitsluitend beheerst door de volgende algemene voorwaarden in de op het moment van de bestelling geldige versie. Afwijkende voorwaarden van de klant worden door Provital niet erkend, tenzij Provital uitdrukkelijk met hun geldigheid heeft ingestemd.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) De presentatie van de goederen, in het bijzonder op het internet, vormt geen bindend aanbod van Provital.

(2) De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de ontvangst van zijn bestelling. Deze orderbevestiging vormt tevens de aanvaarding van de koopovereenkomst door Provital.

(3) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn aan het door de klant opgegeven afleveradres. De levering vindt plaats binnen vijf werkdagen, waarbij werkdagen gelden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. In geval van vooruitbetaling per bankoverschrijving begint de termijn te lopen op het moment dat de betalingsopdracht aan de overdragende bank wordt verstrekt en, in geval van alle andere betalingsmethoden, op het moment dat het contract wordt gesloten.

 

§ 3 Annuleringsvoorwaarden (annuleringsvoorwaarden in Oostenrijk)

 

Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering: U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Provital GmbH, Rotwandweg 5a, 82024 Taufkirchen, info@provital.com, Tel: +49894614880, Fax: +498946148828) via een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het hieronder afgedrukte voorbeeldformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering: Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Voorbeeldverklaring

Aan: Provital GmbH, Bergstraße 15, D-82024 Taufkirchen (info@provital.com), Fax: +498946148828

Ik/wij herroep(en) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen of de levering van de volgende diensten. Besteld op(*)/ontvangen op(*)....., naam consument: ....., adres consument: ......., handtekening consument: ......, datum: ..........

*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Het ophalen van de goederen kan op uw verzoek door ons worden georganiseerd, de kosten voor het ophalen bedragen 6,00 euro per pakket.

§ 4 Levering

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf het magazijn van Provital op het door de klant opgegeven afleveradres.

Indien een levering aan de klant niet mogelijk is omdat de klant zich niet op het door hem opgegeven afleveradres bevindt, hoewel de levertijd met een redelijke kennisgeving aan de klant werd aangekondigd, draagt de klant de kosten voor de mislukte levering.

Indien de klant een levering zonder toestemming niet aanvaardt, draagt de klant de kosten van de mislukte levering, het retourtransport en de gemaakte manipulatiekosten. Deze kosten worden forfaitair aangerekend aan de koper voor een bedrag van € 45 (annuleringskosten). De koper behoudt zich het recht voor om een lagere schade te bewijzen.

§ 5 Leveringsservice

In het kader van onze leveringsservice worden de door de klant geselecteerde producten regelmatig en onbeperkt geleverd op de door de klant gewenste tijdstippen. De leveringsservice kan tot 7 dagen voor de volgende levering worden gewijzigd of volledig worden geannuleerd. Provital moet de wijziging binnen deze termijn in tekstvorm ontvangen. Voor leveringen in het kader van onze bezorgservice krijgt de klant spaarpunten die kunnen worden ingewisseld voor beloningen of verzendkosten. Deze spaarpunten vervallen als er gedurende zes maanden geen aankoop wordt gedaan bij Provital.

§ 6 Vervaldatum en betaling, wanbetaling, kredietwaardigheid

De klant kan de aankoopprijs betalen via PayPal (niet als onderdeel van de leveringsservice), op rekening (varieert van regio tot regio, afhankelijk van de aankoopprijs), per creditcard, door vooruitbetaling, door onmiddellijke overschrijving of door automatische incasso. Indien de klant met betaling in gebreke blijft, is Provital gerechtigd een vertragingsrente van 5 procentpunten boven de door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte basisrente in rekening te brengen. Indien Provital aantoonbaar hogere schade heeft geleden door verzuim, is Provital gerechtigd deze te vorderen.

De adviseurs van Provital zijn niet bevoegd betalingen aan te nemen; een bevrijdende betaling is alleen mogelijk aan Provital GmbH.

Als automatische incasso's worden gestorneerd ondanks de betalingsverplichting van de klant, heeft Provital het recht om de daaruit voortvloeiende kosten bij de klant in rekening te brengen.

Provital behoudt zich het recht voor om informatie in te winnen bij SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland, om de kredietwaardigheid te controleren. Zie ons privacybeleid.

§ 7 Verrekening, retentie

De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. De klant kan zijn retentierecht echter uitoefenen op basis van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Provital totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie volledig zijn voldaan.

§ 9 Aansprakelijkheid voor gebreken

In geval van een gebrek aan het gekochte zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Bij gebreken aan de gekochte zaak heeft de klant de keuze tussen nakoming achteraf in de vorm van herstel van het gebrek of levering van een zaak zonder gebreken. In het geval van het verhelpen van het gebrek is Provital verplicht om alle kosten te dragen die nodig zijn voor het verhelpen van het gebrek. Indien de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant naar eigen keuze het recht om terugtrekking of prijsvermindering te eisen.

Indien de nakoming achteraf heeft plaatsgevonden in de vorm van een vervangende levering, is de klant verplicht de eerst geleverde goederen binnen 30 dagen op kosten van Provital door Provital te laten afhalen. Provital behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen onder de wettelijke voorwaarden. De verjaringstermijn bedraagt twee jaar, gerekend vanaf de levering.

§ 10 Gegevensbescherming, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht, geschillencommissie

Met betrekking tot gegevensbescherming verwijzen wij naar de aparte verklaring inzake gegevensbescherming.

Provital GmbH is bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. De bevoegde arbitragecommissie voor consumentenzaken is

Algemene consumentenarbitragecommissie van het Centrum voor Arbitrage e.V.

Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de

De bevoegde rechtbank voor Oostenrijkse contractuele partners is Wenen (arrondissementsrechtbank Döbling), voor alle andere contractuele partners München. Deze overeenkomst over de bevoegde rechtbank is alleen van toepassing als de andere contractpartner een handelaar is.

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Indien op grond van dwingende wettelijke bepalingen een ander recht van toepassing is, geldt dit recht.

Provital GmbH 7 juni 2022